Polityka RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Biuro Podróży RAFA – Rafał Latos, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży RAFA – Rafał Latos z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491, NIP 716-250-87-61, REGON 432298189, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1270 prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jeżeli są pytania dotyczące administrowania Pani/Pana danymi, można skontaktować się z Administratorem, wysyłając e-mail na adres: rafa@bprafa.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Biuro Podróży RAFA, 00-491 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6.

2. Cel przetwarzania danych osobowych Pozyskane Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług) zawartej z Biurem Podróży RAFA;

b) dokonania niezbędnych rozliczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy (świadczenia usług), w tym m. in. wystawiania faktur;

c) prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

d) sprzedaży usług oferowanych przez Biuro Podróży RAFA;

e) prowadzenia działań marketingowych;

f) dochodzenia roszczeń;

g) archiwizacji;

h) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

i) prowadzenia działań związanych z badaniem satysfakcji klienta;

j) spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Podróży RAFA.

3. Informacja czy podanie danych jest dobrowolne czy jest wymogiem ustawowym

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta i zrealizowana.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

a) art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych operacji realizowanych przez Administratora takich jak np. wystawienie faktury VAT, wystawienie polisy ubezpieczeniowej, udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski;

d) udzielona zgoda.

5. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

a) imię, nazwisko, data urodzenia, dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania), adres email, nr telefonu;

b) w przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy przedsiębiorcy i numer NIP.

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Do pozyskanych danych osobowych mogą mieć dostęp lub mogą one być przekazane następującym podmiotom:

a) pracownicy Biura Podróży RAFA;

b) kontrahenci oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy np. firmy ubezpieczeniowe, linie lotnicze, firmy przewozowe, hotele itp.; Ponieważ realizujemy imprezy turystyczne w krajach nie będących członkami Unii Europejskiej Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do krajów trzecich w których nie obowiązuje RODO w zależności od wybranej przez Pani/Pana destynacji.

c) firmy kurierskie i pocztowe;

d) kancelarie prawne, którym Biuro Podróży RAFA powierzy prowadzenie postępowania;

e) podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7. Okres przez jaki dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres wykonania umowy lub świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych, okresu wygaśnięcia roszczeń itp.

8. Informacje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

b) żądania od Administratora Pani/Pana sprostowania danych,

c) żądania od Administratora uzupełnienia niekompletnych Pani/Pana danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych lub ograniczenia przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

g) tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem rafa@bprafa.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Biuro Podróży RAFA, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 42 lok 501.

9. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Biuro Podróży RAFA, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top